Statut

Statut al European Society for Laser Aesthetic Surgery (Societății Europene pentru Chirurgie Estetică cu Laser)

Data Revizuirii 17/05/01

Bylaws

ARTICOLUL unu
Denumire, Obiective, Limbă și Birouri

Secțiunea 1: Denumire

Denumirea Organizației va fi European Society for Laser Aesthetic Surgery (Societatea Europeană pentru Chirurgie cu Laser), denumită în continuare ESLAS.

Secțiunea 2: Obiective

Obiectivele și scopul ESLAS sunt de a promova știința și practica chirurgiei estetice cu laser în beneficiul public. ESLAS va servi ca mijloc de instruire practică, cercetare și schimb de cunoștințe științifice legate de utilizarea de lumină și lasere pentru aplicarea în chirurgia estetică.

Secțiunea 3: Limba

Limba oficială a ESLAS va fi limba engleză.

Secțiunea 4: Birouri

Birourile ESLAS vor fi la sediul Secretarului General. Îndatoririle trezorierului pot fi combinate cu funcția de secretar sau pot fi combinate cu o altă funcție ESLAS la decizia directorului executiv.

ARTICOLUL doi
Calitatea de Membru și Afilieri

Secțiunea 1: Categorii de Membru

Acestea vor fi categoriile de Membru:
(a) Provizoriu

(b) Asociat
(c) cu drepturi Depline
(d) Senior
(e) Onorific

(a) Calitatea de Membru Provizoriu

i Calitatea de membru provizoriu va fi acordată prin acceptarea cererii și plata unei cotizații anuale de membru.

ii Solicitanții trebuie să dețină o diplomă de licență profesională sau științifică care este considerată adecvată de către Comitetul Executiv și trebuie să dovedească interesul în Obiectivele ESLAS.

iii Solicitanții luați în considerare vor fi cei acreditați în următoarele discipline:
Chirurgie plastică și estetică

Chirurgie oftalmică și oculoplastică

Chirurgie plastică maxilofacială și facială

Chirurgie ORL

Dermatologie

Oameni de știință din domeniul laserului

iv Cererile de la alte persoane pot fi considerate cazuri speciale la decizia Comitetului Executiv.

v Doar membrii cu drepturi depline vor avea drepturi de vot și vor fi incluși în lista de membri din manualul și site-ul web al ESLAS.

(b) Calitatea de Membru Asociat

i Calitatea de Membru Asociat va fi disponibilă membrilor Societăților Naționale de Laser afiliate la ESLAS și vor plăti o taxă mai mică decât cei care au calitatea de Membru Provizoriu. Membrii Asociați vor beneficia de aceleași drepturi ca membrii cu drepturi depline, cu excepția drepturilor de vot. Aceștia pot fi reprezentați de până la trei Membri Asociați ai ESLAS ai Executivului propriei Societăți Naționale, care vor avea drept de vot la ședințele ESLAS. Membrii Asociați pot deveni Membri cu Drepturi Depline ai ESLAS la îndeplinirea cerințelor necesare pentru obținerea Calității de Membru cu Drepturi Depline și plata cotizației corespunzătoare.

(c) Calitatea de Membru cu drepturi Depline .

i Calitatea de membru cu drepturi depline se va acorda Membrilor provizorii ale căror cunoștințe și experiență îndeplinesc cerințele Comitetului Executiv. Vor fi acordate credite pentru finalizarea cursurilor recunoscute și participarea la întâlniri de formare recunoscute. 10 credite pentru întâlniri regionale / naționale afiliate, 20 de credite pentru întâlniri internaționale afiliate și 30 de credite pentru întâlniri anuale ESLAS. În mod normal, vor fi necesare 100 de credite pentru a obține Calitatea de Membru cu Drepturi Depline.

ii Membrii vor dobândi drepturi de vot depline la notificarea statutului de Membru cu Drepturi Depline și plata cotizațiilor anuale corespunzătoare.

iii Numele noului membru cu drepturi depline va fi anunțat la adunarea anuală a ESLAS și inclus în lista de membri în următorul manual ESLAS.

iv Calitatea de Membru Activ include toți membrii cu drepturi depline ai ESLAS și exclude membrii provizorii și toți membrii cu drepturi depline a căror cotizație anuală rămâne neschimbată la șase săptămâni după data reînnoirii.

(d) Calitatea de Membru Senior

Calitatea de Membru Senior poate fi acordată după ce ESLAS va împlini mai mult de zece ani de existență și se poate acorda membrilor cu vârsta de peste șaizeci și cinci (65) ani, care au fost membri ESLAS mai mult de opt (8) ani. Membrii Seniori vor fi scutiți de plata cotizațiilor anuale.

(e) Membrii Onorifici

Calitatea de Membru onorific poate fi oferită persoanelor care s-au distins în domeniul Chirurgiei Estetice cu Laser și vor fi scutite de plata cotizațiilor anuale.

Secțiunea 2: Procedura de aplicare

Formularele de aplicare la calitatea de membru ESLAS pot fi obținute de la Secretarul pentru Calitatea de Membru. Solicitanții potențiali trebuie să fie propuși și sprijiniți de doi Membri Activi ai ESLAS sau de Membrii Executivi ai Asociațiilor Naționale cunoscuți și aprobați de executivul ESLAS.

Formularele de aplicare completate, semnate de către cel ce propune și cel care sprijină candidatura trebuie returnate Secretarului pentru Calitatea de Membru spre examinare.

Secțiunea 3: Încetarea Calității de Membru

ESLAS, cu votul majorității Membrilor Activi, poate suspenda un membru din motive întemeiate, însă membrul suspendat poate adresa o petiție Comitetului Executiv și poate solicita o audiere finală. Deliberările Comitetului Executiv vor fi confidențiale, nu vor necesita justificare și decizia lor va fi definitivă.

Secțiunea 4: Afilieri

Societățile și Asociațiile naționale și regionale pentru laser pot fi afiliate la ESLAS, în timp ce executivul lor include un membru cu drepturi depline al ESLAS, care va acționa ca reprezentant al acelei societăți sau asociații naționale sau regionale la un subcomitet cu calitate de membru al ESLAS. Societățile Afiliate ar putea fi din două surse:

1. Societățile pentru Laser care sunt deja înființate și ale căror membri, care au nevoie de statutul de Membru Asociat al ESLAS, ar fi supuși cerințelor de selecție ESLAS.

2. Noile Societăți pentru Laser formate în legătură cu ESLAS și ale căror statute sunt conforme cu cele ale ESLAS ar avea dreptul de a-și numi proprii membri ca Membri Asociați ai ESLAS, cu plata contribuțiilor corespunzătoare pe cap de membru.

Societățile și Asociațiile Afiliate pot oferi membrilor lor calitatea de Membru Asociat al ESLAS. Afilierea va permite Societății sau Asociației să facă publică afilierea și să coordoneze întâlnirile cu și, dacă este cazul, să solicite consultanță din partea ESLAS. De obicei, aceștia ar fi implicați în organizarea adunărilor ESLAS în țara respectivă, sub coordonarea președintele local desemnat de ESLAS.

Subdiviziunile laser ale unor Societăți mai generale, cum ar fi Societățile de Chirurgie Plastică sau Dermatologie, nu ar fi eligibile pentru calitatea de Membru Asociat, dar ar putea să solicite, pe calea obișnuită, calitatea de Membru Provizoriu și Membru cu Drepturi Depline și să fie ofertate cu taxe de înregistrare reduse pentru adunările ESLAS.

ARTICOLUL trei
Directori

Secțiunea 1: Directori ai ESLAS

Directorii ESLAS sunt: un Președinte, un Vicepreședinte, un Secretar General, un Secretar pentru Calitatea de Membru și un Secretar Științific. Acești cinci directori compun Comitetul Executiv al ESLAS.

Președintele și cel puțin alți doi directori ai Comitetului Executiv trebuie să fie Chirurgi Plasticieni.

Toți directorii trebuie să fie Cetățeni ai Statelor din Europa.

Secțiunea 2: Alegerea Directorilor

Comitetul Executiv este format inițial din cinci Directori desemnați prin acordul membrilor fondatori la adunarea lor inaugurală. Directorii vor fi apoi aleși și confirmați la fiecare patru ani de către Membrii Activi în cadrul Adunării Anuale.

Formularele de nominalizare pentru posturile de Directori ale Comitetului Executiv vor fi difuzate către Membrii Activi, iar nominalizările primite vor fi luate în considerare de un Subcomitet pentru Nominalizare format din Membrii cu Drepturi Depline numit de către actualul Președinte și supus deciziei absolute a acelui Subcomitet pentru Nominalizare care urmează să fie votată de Membrii Activi la următoarea Adunare Anuală corespunzătoare.

Secțiunea 3: Promovarea în Funcție

Directorii nou-aleși își vor asuma îndatoririle la încheierea Adunării Anuale în care au fost aleși.

Secțiunea 4: Ocuparea Funcției

Directorii aleși au un mandat de patru ani, dar pot fi realeși pentru un mandat suplimentar de patru ani, cu o durată maximă de serviciu de opt ani.

ARTICOLUL patru
Adunările Membrilor

Secțiunea 1: Adunări

(a) Locul și ora

ESLAS organizează o adunare anuală, locul va fi decis de Comitetul Executiv după discutarea sugestiilor primite din partea membrilor.

Adunările Anuale vor avea loc în Europa, țara gazdă va fi rotită după cum consideră adecvat Comitetul Executiv.

(b) Conținut

Adunarea Anuală constă în sesiuni științifice și întruniri de afaceri. Sesiunile științifice pot consta în prezentări de lucrări, afișe, videoclipuri etc.

(c) Eligibilitatea participării

Sesiunile științifice vor fi deschise tuturor persoanelor interesate cu plata taxei de înscriere corespunzătoare. Întrunirile de afaceri sunt limitate doar la Membrii Activi.

(d) Adunări Extraordinare

Adunările Extraordinare pot fi convocate de Președinte printr-o decizie a majorității Comitetului Executiv sau prin vot, petiție sau buletin de vot a cel puțin douăzeci la sută (20%) dintre Membrii Activi.

(e) Notificarea Adunărilor

Notificarea scrisă a adunărilor anuale va fi transmisă membrilor cu cel puțin patru luni înainte de data adunării.

Secțiunea 2: Aranjamente Locale pentru Adunările Anuale

Toate aranjamentele locale pentru adunările anuale vor fi în responsabilitatea Comitetului Local de Organizare, sub președinția locală desemnată de Comitetul Executiv. Comitetul Local de Organizare va fi o organizație separată, cu finanțe independente, dar afiliată la ESLAS. Comitetul Local de Organizare va trebui să prezinte Comitetului Executiv dovezi privind acoperirea corespunzătoare a asigurărilor împotriva pierderilor financiare. Orice profit sau pierdere generat de adunări va fi împărțit cu ESLAS conform acordurilor stabilite anterior acestor adunări. ESLAS nu va fi responsabil pentru datoriile Comitetului Local de Organizare, oricare ar fi acestea, cu excepția cazului în care angajamentul specific a primit aprobarea prealabilă a Comitetului Executiv ESLAS. Programul adunării va fi organizat în colaborare cu Comitetul Executiv prin legătura cu Secretarul Științific. Comitetul Executiv va fi pe deplin recunoscut în toate reclamele, anunțurile și publicațiile Programului.

Secțiunea 3: Procedurile Adunărilor Anuale

Benzile audio și video pot fi înregistrate de ESLAS sau de agenții săi la decizia Comitetului de Organizare și vor fi proprietatea ESLAS. Aceste înregistrări pot fi vândute sau distribuite membrilor interesați și participanților, după cum se consideră necesar de către Comitetul de Organizare. Veniturile din astfel de vânzări vor fi plătite către ESLAS.

Secțiunea 4: Adunări Locale

Adunările locale pot fi organizate cu aprobarea ESLAS și pot folosi literatura ESLAS și pot avea orientări și recomandări ESLAS. Astfel de adunări ar trebui coordonate cu Comitetul Executiv pentru a se încadra în calendarul adunărilor lor în vederea optimizării sprijinului corespunzător.

ARTICOLUL cinci

Comitetul Executiv și Directorii săi

Secțiunea 1: Puteri Generale

Afacerile ESLAS sunt gestionate de Comitetul Executiv care raportează membrilor la fiecare Adunare Anuală în ceea ce privește toate recomandările și deciziile.

Secțiunea 2: Număr de Membri

Vor fi cinci Membrii ai Comitetului Executiv.

Secțiunea 3: Subcomitete

Comitetul Executiv poate fi asistat în activitățile sale de alți Membri Activi cooptați pe subcomitete la decizia sa. Membrii cooptați nu sunt membri ai Comitetului Executiv. Toate subcomitetele (inclusiv toate comitetele permanente – ARTICOLUL VI) sunt răspunzătoare în fața Comitetului Executiv, vor acționa numai în limitele competențelor care le-au fost acordate de Comitetul Executiv și vor raporta cu promptitudine Comitetului Executiv.

Secțiunea 4: Adunări

Comitetul Executiv se reunește cel puțin o dată pe an între Adunările Anuale. La Adunările Anuale, Comitetul Executiv se va întruni înainte de Adunarea Generală și la o dată convenabilă după Adunarea Anuală pentru a examina implicațiile și consecințele acestei Adunări.

ARTICOLUL șase
Comitete Permanente

Secțiunea 1: Comitetul pentru Nominalizare

Comitetul pentru Nominalizare este alcătuit din cel puțin trei (3) Membri Activi numiți de Președinte. Acest comitet, după primirea nominalizărilor de la Membrii Activi, compune lista Membrilor Activi din care vor fi aleși Directorii Comitetului Executiv al ESLAS.

Secțiunea 2: Subcomitet pentru Program

Acest comitet este desemnat și prezidat de către Secretarul Științific pentru a coordona ședințele de instruire și activitatea de cercetare și pentru a transmite membrilor informațiile pe care le consideră adecvate.

Secțiunea 3: Subcomitet pentru Calitatea de Membru

Acest comitet va fi desemnat și prezidat de către Secretarul pentru Calitatea de Membru pentru a filtra cererile pentru calitatea de membru și pentru a raporta Comitetului Executiv.

Secțiunea 4: Continuitatea ESLAS

(a) Un buletin informativ trebuie să fie elaborat cel puțin o dată pe an și să fie difuzat de către Secretarul General tuturor Membrilor Activi ai ESLAS. Acest buletin informativ trebuie să fie autorizat de Președinte și de Comitetul Executiv și va prezenta un raport privind activitățile ESLAS și ale directorilor săi și evidențiază Adunarea Anuală anterioară, dar furnizează și informații cu privire la Adunarea Anuală următoare.

Buletinul informativ va include, de asemenea, o Secțiune manual care include lista Membrilor Activi și Statutul actual.

(b) ESLAS va emite o diplomă de acreditare tuturor Membrilor Activi.

ARTICOLUL șapte
Cotizații și Evaluări

Secțiunea 1: Cotizații

Cotizațiile pentru Calitatea de Membru cu Drepturi Depline vor fi revizuite anual și vor fi plătite în moneda activă aleasă de executiv.

Cotizațiile publicate se plătesc net, fără taxe de transfer, schimb sau alte taxe.

Cotizațiile pentru Calitatea de Membru Provizoriu vor fi stabilite la două treimi din contribuția pentru Calitatea de Membru cu Drepturi Depline. În cazul în care Calitatea de membru cu Drepturi Depline nu a fost acordată unui Membru Provizoriu după o perioadă de doi (2) ani, respectiva Calitate de Membru Provizoriu va înceta.

Membrii ale căror cotizații sunt întârziate la plată mai mult de șase săptămâni vor fi considerați decăzuți și calitatea lor de membru vor înceta să fie Activă. Nerespectarea unei solicitări finale în termen de o lună va duce la încetarea Calității de Membru și a tuturor privilegiilor. Restituirea unei astfel de Calități de Membru Activ va necesita plata unei penalități. Această sumă de penalizare va fi definită de Comitetul Executiv și revizuită anual.

Secțiunea 2: Sponsorizare

Sponsorizarea adunărilor și proiectelor ESLAS va fi solicitată și acceptată cu condiția ca această sponsorizare să nu aibă nicio implicație sau influență reală asupra activităților ESLAS. Sponsorii vor fi recunoscuți oficial fără a aduce atingere reuniunilor ESLAS și / sau publicațiilor ESLAS, după cum consideră adecvat Comitetul Executiv.

Secțiunea 3: Evaluări Speciale

Nu vor exista evaluări speciale fără recomandarea Consiliului Executiv și aprobarea majorității Membrilor Activi în cadrul următoarei Adunări Anuale. Evaluările Speciale se efectuează numai dacă venitul adunărilor ESLAS este insuficient pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare.

Secțiunea 4: Activitate Bancară

Banii colectați din contribuții, onorarii și adunări vor fi depuși într-un cont bancar ESLAS sau în conturi nominalizate de către Trezorierul curent.

Secțiunea 5: Tragerea cecurilor

Cecurile ESLAS sunt semnate de Trezorier și copii ale tuturor tranzacțiilor sunt transmise Președintelui care înregistrează justificarea cheltuielilor.

Secțiunea 6: Audit

În cadrul fiecărei Adunări Anuale trebuie să fie prezentat un audit de către Trezorier, auditarea fiind efectuată de alți doi membri ai Comitetului Executiv aleși de Președinte. Acești auditori evaluează înregistrările contabile și toate înregistrările financiare ale ESLAS.

Secțiunea 7: Beneficii

Orice profit generat de cotizațiile de membru, de sponsorizare, de donații și de orice activități ESLAS se aplică gestionării ESLAS și promovării Obiectivelor sale (Articolul 1, Secțiunea 2 din Statut).

ARTICOLUL opt
Modificări ale Statutului

Secțiunea 1: Modificări ale Statutului și dizolvarea ESLAS

Propunerile de modificare, schimbare sau abrogare ale oricărui articol din Statut sau dizolvarea ESLAS trebuie să fie prezentate în scris și semnate de cinci Membri Activi ai ESLAS și transmise Comitetului Executiv prin intermediul Secretarului General. O copie va fi trimisă tuturor Membrilor Activi ai ESLAS cu cel puțin patru (4) luni înainte de următoarea Adunare Anuală sau Adunare Generală Extraordinară la care vor fi luate în considerare orice astfel de modificări.

Un minim de 50% din Membrii Activi din Chirurgie Plastică trebuie să confirme în scris sprijinul acordat pentru orice modificare înainte ca acesta să poată fi înaintată Calității de membru cu Drepturi Depline la următoarea Adunare Anuală sau Adunarea Generală Extraordinară. În situații excepționale, un vot prin poștă poate fi folosit pentru a face publice doleanțele Membrilor înainte de a vota calitate de Membru cu Drepturi Depline.

Secțiunea 2:

Nu se poate aduce nici un amendament la Articolul doi, Articolului nouă sau prezentului Articol fără consimțământul scris prealabil al Comisiei de Caritate și nu se pot face modificări care ar avea ca efect ca activitatea de caritate să înceteze a fi activitate de caritate înregistrată. Orice activ rămas după dizolvare ar trebui să fie transmis unei organizații caritabile stabilite în scopuri similare sau, în caz contrar, pentru un alt scop caritabil.

ARTICOLUL nouă

Caritatea constituită prin acest Statut se va supune Legilor din Anglia și Țara Galilor.

Become an Active Member of ESLAS

Call +40 722 361 909